Συνέχεια στο Κυρίως Περιεχόμενο »

Συναλλαγές

                       
       

Γενικοί όροι πώλησης

  • Η κυριότητα και νομή των πωλούμενων εμπορευμάτων παρακρατείται από την Next Systems μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και του αντιστοιχούντος Φ.Π.Α.

  • Πλήρης και ολοσχερής εξόφληση του τιμήματος για σκοπούς αυτής της παραγράφου νοείται η εξόφληση και του τελευταίου τυχόν αξιόγραφου ή άλλου τίτλου του εκδοθέντος προς εξόφληση του τιμήματος των αναφερομένων στο τιμολόγιο αυτό εμπορευμάτων ή προϊόντων. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεως εξοφλήσεως, και ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων συνεπειών, η πωλήτρια δικαιούται, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση ή όχληση, να αφαιρέσει τα πωληθέντα και να παρακρατήσει σαν αποζημίωση το τυχόν ήδη καταβληθέν μέρος του τιμήματος.

  • Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους οι οποίοι θα συμφωνηθούν μεταξύ του ή των εκπροσώπων της Next Systems και του αγοραστού σε καμία όμως περίπτωση η εξόφληση του τιμήματος δεν είναι δυνατή μετά τη πάροδο πέντε (5) μηνών από την παράδοση των πωλούμενων.

  • Στις αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύων για τα αναφερόμενα εμπορεύματα ή προϊόντα Φ.Π.Α. ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος, τέλος κλπ.

  • Τα εμπορεύματα ή προϊόντα ελέγχονται από τον αγοραστή κατά την παράδοση. Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τυχόν ελαττώματα των πωληθέντων δεν γίνεται δεκτή (α) εάν γίνει μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παράδοση, (β) εάν δεν παρασχεθεί στην Next Systems το δικαίωμα ελέγχου των ελαττωματικών προϊόντων εντός εύλογου χρόνου μετά την σχετική ειδοποίηση του αγοραστή. Η Next Systems δύναται να ασκήσει ή μη το τελευταίο αυτό δικαίωμα της χωρίς κανένα περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Next Systems περιορίζεται στην αντικατάσταση των τυχών ελαττωματικών προϊόντων.

  • Η παραγγελία εμπορευμάτων ή προϊόντων ή η παράδοση και παραλαβή των πωλούμενων τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και από τα δύο μέρη.

  • Μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της πωλήτριας δεν σημαίνει σιωπηρή παραίτηση από αυτό ή σιωπηρή τροποποίηση των όρων της πωλήσεως. Τυχόν τροποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

  • Για κάθε διαφορά σχετικά με αυτήν την πώληση ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.
             
                       
       

Δείτε επίσης:

Tα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας
Τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής
Τους τρόπους και τα έξοδα αποστολής
Τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας μας